מדוע להנגיש? מי אחראי על כך?

ארבע סיבות טובות להנגיש:

  1. עמידה בדרישות החוק.
  2. הגדלת קהל המשתמשים/לקוחות, בשתי האוכלוסיות המצוינות להלן והמהוות למעלה מ- 20% מקהל היעד:
    • אנשים עם מוגבלויות ומלוויהם
    • אנשים ללא מוגבלויות אשר ההנגשה תיצור עבורם סביבה נעימה יותר.
  3. שיפור השירות והבטיחות במקום השירות.
  4. חיזוק התדמית של העסק/הארגון.

האחריות לבדיקה ולהנגשה

החוק קובע כי עסק או מוסד הפועל במרחב הציבורי נדרש להנגיש את מרכיבי המבנה והשרות הרלוונטיים בהתאם לחוקים ,תקנות ותקנים.

תקציר: בעלי הבניין חייבים לבדוק את הרכוש המשותף בבניין ולבצע בו את התאמות הנגישות הנדרשות. נותני השירות חייבים בבדיקת השטחים אותם הם שוכרים ולבצע בהם את ההתאמות הנדרשות. במידה ובשטח המושכר, נדרש היתר בניה כדי לבצע את התאמות הנגישות, ביצוען יחול על בעלי הבניין.

פירוט: על פי פרק 19ח' בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות 1998 חובת הנגישות לעניין מקום ציבור חלה באופן הבא:

(1) לעניין התאמות נגישות הדורשות היתר כמשמעותו בסעיף 145(א) לחוק התכנון והבנייה, תחול על הבעלים; הושכר המקום הציבורי בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 (בסעיף זה – חוק הגנת הדייר), ישלם הדייר לבעל הבית מחצית מעלות ביצוע התאמות הנגישות; שר הבינוי והשיכון, באישור הממשלה והוועדה, רשאי לקבוע שיעורי השתתפות שונים בתוך שנה מיום פרסומו של חוק זה; בסעיף זה, "דייר", "בעל בית" – כהגדרתם בחוק הגנת הדייר;

(2) לעניין התאמות נגישות אשר אינן דורשות היתר בנייה כאמור בפסקה (1), תחול על הבעלים, ואולם אם המקום הציבורי מוחזק או מופעל בידי מי שאיננו הבעלים – חובת הנגישות תחול על המחזיק או המפעיל של המקום הציבורי.

(ד) על אף האמור בכל דין או הסכם, המחזיק, המפעיל או הבעלים של מקום ציבורי, הכול לפי העניין, חייב לאפשר למי שחלה עליו חובה בהתאם להוראות לפי סימן זה לבצע התאמות נגישות במקום הציבורי.

(ה) (1)   לא יפעיל אדם מקום ציבורי אלא אם כן בוצעו במקום התאמות הנגישות בהתאם להוראות פרק זה או פרק ה'1א לחוק התכנון והבנייה;

(2) על אף האמור בכל דין, לא ביצע הבעלים התאמות נגישות לפי פרק זה או לפי פרק ה'1א לחוק התכנון והבנייה, רשאי השוכר לבטל את חוזה השכירות, לא ייחשב למפר החוזה, ולא יחויב בפיצוי בשל הביטול.